Sjömansrullor

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Sjömansrullor

Solid

 

Källor: (27)

Pmönstrat: 1899 15 april, Solid, galeas, Östersjön

Befälhavare: Wilhelm Emil Pettersson

Matros: Karl Oskar Pettersson

 

Nedanstående är avskrift av en sjömansrulla för Solid för seglationsåret 1901.

Originalet finns hos Karl Oskars barnbarn Britta Gustafsson och finns även avbildad under länken "Bilder".

Sjömansrulla för Finska handelfartyget Galeasen Solid från Sottunga kapell i Åbo län utfärdad av Kronolänsmannen i Föglö den 25 juni 1901 gällande för innevarande års seglation för kust och sjöfart inom landet eller till seglation på ryska hamnar vid finska viken, Östersjön och Ladoga samt till Svenska hamnar vid Bottniska viken och Ålands haf ävensom till Stockholm.

Emellan befälhafvaren oexaminerade Karl Oskar Pettersson och besättningen å Galeasen Solid om tjugosju och femtiotvå hundradedels (27,52) Register ton, hemma i Sottunga kapell på Åland destineradt till Stockholm och vidare efter ordres, är inför undertecknad öfverenskommit, att undertecknade sjömän, emot den af hvar och en af dem betingade och framför deras namnutsatta hyran, skola med de i Sjölagen medgifna förbehåll, varda berörde fartyg följaktliga under dess nu tillämnade resa till Stockholm och vidare efter ordres intill seglationens slut då fartyget upplägges samt besättningen blifver afmönstrad; och har besättningen förbundit sig att noggrant iaktaga alla de jemlikt Sjölagen och gällande Författningar sjöfolk åliggande skyldigheter och särskilt dem som innefattas uti följande

Allmänna Stadgar:

1:o Att inom ett dygn efter påmönstringen, såvida dervid ej annorlunda aftalats, inställa sig till tjenstgöring ombord å fartyget;

2:o Att i tjensten ställa sig till noggrann efterrättelse hvad af fartygets befäl anbefaldt varder;

3:o Att både i hamn och till sjöss på det sorgfälligaste vårda fartyg och gods, vare sig natt eller dag, söckne- eller helgedag;

4:o Att under den tid, förhyrningsaftalet omfattar, aldrig under hvad förevändning som helst lemna fartyget för att gå i land eller ombord på annat fartyg utan att dertill hafva erhållit tillåtelse af befälhafvaren; och

5:o Att ersätta den skada som genom fel eller försummelse, i ett eller annat fall, rederiet eller annan tillskyndas.

Påmönstringdag, Tjänstebefattning ombord, Födelseår, Födelseort Kyrkobokföringsort, Inskriven i Sjömanshuset i, gift/ogift, Hyra för månad, Sjömannens namn.

25 juni, Matros, 1867, Sottunga församling af Åbo län, icke, Gift, 15 Fmk, Wilhelm Emil Pettersson.

25 juni, Matros, 1874, , Sottunga församling af Åbo län,icke, Ogift, 15 Fmk, Erik Ossian Jansson.

25 juni, Kock, 1892, Sottunga församling af Åbo län, icke, Ogift, 5 Fmk, Anna Augusta Karlsson.

2 september, Kock, 1880, Sottunga församling af Åbo län, icke, Ogift, 10 Fmk, Alma Augusta Rönnlöf.

 

Red. anm: Anna Augusta Karlsson, sannolikt identisk med personen med namnet Anny Augusta Norrskog född 14.1.1893 enligt källa (3) och dotter till Karl Oskar, seglade uppenbarligen endast 9 år gammal som kock på sin fars skuta.

 

Källa: (27)

Afmönstringar 1897 juli 1, galeas Solid, kokerska A. Pettersson 2 mån 10 dgr 7:66

Afmönstringar 1897 juli 1, galeas Solid, kokerska H. Pettersson 2 mån 10 dgr 7:66

Uppburna förhyrningsavgifter 1899 maj 27, Solid, galeas, Stockholm, matrosen E.O. Jansson

Uppburna förhyrningsavgifter 1899 juni 27, Solid, galeas, Stockholm, städerskan H. Pettersson

Afmönstring 1899 januari 12, Solid, galeas, befälhavare Karl Oskar Pettersson, hyra 300:-

Afmönstring 1899 januari 12, Solid, galeas, matros Wilhelm Emil Pettersson, hyra 210:-

Afmönstring 1899 januari 12, Solid, galeas, matros Karl Anton Jansson, 19:-

Afmönstringar 1899 augusti 22, galeas Solid, matrosen E.O. Jansson, 2 mån 25 dgr 56:67

Uppburna förhyrningsavgifter 1900 augusti 11, Solid, galeas, Stockholm, matrosen K.A. Jansson

Uppburna förhyrningsavgifter 1900 oktober 15, Solid galeas, Stockholm, matrosen W.E. Pettersson

Afmönstringar 1900 augusti 17, galeas Solid, matrosen W.E. Pettersson 2 mån 23 dgr 64:-

Afmönstringar 1900 oktober 16, galeas Solid, matrosen K.O. Jansson 1 mån 29 dgr 69:-

Afmönstringar 1901 juli 19, Solid, galeas kock, Anna Augusta Karlsson 5:-

Påmönstrat: 1901 2 september, Solid, galeas, Östersjön, kock, Alma Augusta Rönnlöf.

Påmönstrat: 1902 11 juli, Solid, galeas, Östersjön, befälhavare Erik O Jansson

Påmönstrat: 1902 11 juli, Solid, galeas, Östersjön, matros Wilhelm Pettersson

Påmönstrat: 1902 11 juli, Solid, galeas, Östersjön, jungman Karl Ivar Karlsson

Afmönstrat 1902 15 oktober, Solid, galeas, matros Karl Pettersson, 45:-

Afmönstrat 1902 19 december, Solid, galeas, befälhavare Erik Ossian Jansson 150:-

Afmönstrat 1902 19 december, Solid, galeas, matros Wilhelm Emil Pettersson 150:-

Afmönstrat 1902 19 december, Solid, galeas, matros Karl Oskar Pettersson 50:-