NÖJET

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

NÖJET

 

Källa: (16),(14)

 

Jakten Nöjet

Byggår och -ort okända.

Ägs av V. Pettersson och K Danielsson bägge hemma från Sottunga.

Detta bör vara Vilhelm Emil Pettersson innan namnändringen till Sjögren samt

Karl Johan Danielsson från Utgårds övruna.

 

Skeppslistor, Ålandstidningen.

Sumpen Nöjet, G.W. Danielsson inklarerad i Mariehamn från Stockholm med tegel 1 sept. 1897.

Stockholm afgående Nöjet, Danielsson, Finland 8 juni 1899.

Jakten Nöjet, Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 20 juni 1904.

Jakten Nöjet, V. Pettersson, inklarerad i Mariehamn från Stockholm i barlast 1 augusti 1905.

Jakten Nöjet , E. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 20 juli 1905.

Jakten Nöjet, W.E. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 3 Juli 1907.

Jakten Nöjet, W.E. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 23 juni 1908.

Jakten Nöjet, W.E. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 19 juli 1908.

Jakten Nöjet, M.E. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 6 augusti 1908.

Jakten Nöjet, W.E. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 15 augusti 1908.

Jakten Nöjet, W.E. Pettersson, utklarerad i Degerby till Stockholm med ved 3 oktober 1908.

Jakten Nöjet, K.E. Pettersson, inklarerad i Degerby från Stockholm i barlast 25 juli 1909.

 

 

Den 27 juli 1910 rapporterar Ålandstidningen följande:

Sottunga jakten "Nöjet" Havererad. Från Bergskär skrives till Björneborgs Tidning den 14 juli:

I Sottunga hemmahörande jakten "Nöjet", som under den hårda ostliga stormen natten mellan 1 och 2 juli grundstötte invid Kreumatala styrmärke sydost om Säbbskär, är numera fullständigt vrak.

 

Jakten, som lastat björkved å Hamnholmen, var på väg till Stockholm. Kommen innanför Säbbskär, uppstod en häftig vind från ostkanten. Under det rådande mörkret och häftiga rägnfallet kunde man ej observera några remmare, varför skutan kom ur farleden och grundstötte å Fortunagrundet.

 

Lotsarna å Bergskär, som så fort rägnbyn gick över märkte de nödställdas läge foro genast ut till hjälp, men vid deras ankomst hade skutan redan blivit lämnad åt sitt öde. Dess besättning, som utgjordes av två man skepparen V. Pettersson och matrosen K. Danielsson, hade i jollen sökt sin tillflykt till en olycksbroder i lä, som också kommit ur "rätter" farled, men hunnit kasta ankar innan grundstötningen ägt rum.

 

På morgonsidan foro lotsar med de havererade ånyo ut till haveristen, varvid man lyckades bärga en del inventarier. Under den mera tillfälliga väderleken, som varade påföljande dagar, blev riggen, ankare samt allt löst bärgat. Lasten fördes iland av ortens fiskare, som genast voro villiga till hjälp.

Jakten ägdes till hälften var av ovannämnda V. Pettersson och K. Danielsson, bägge hemma från Sottunga.