Räkenskaper

Sottungaskutor

1785 - 1999

 

Räkenskaper

Dione

 

Avskrift av en kopia på ett köpebrev för Dione. Kopian finns hos Björn Rönnlöf.

 

Köpebrev

Till Skepparenren Karl Johan Lindqvist, från Sottunga kapell, försälja vi härmed 15/100 delar i oss tillhöriga, i Jomala socken hemmahörande bolfärdiga fartyg DIONE, fritt från skulder, i det skick, vari det nu befinner sig liggande förankrat i Svibyviken, för ett av oss emellan överenskommet pris av sjuttiotusen (70,000) mark för hela fartyget eller således för inalles tiotusenfemhundra (10,500) mark, som, denna dag till fullo guldna, härmed kvitteras.

Av detta köpebrev finns tvenne likalydande exemplar upprättade och kontrahenterna emellan växlande.

Mariehamn den 16 december 1921

 

Stämplat med; samt undertecknat: ÅLANDS VARVS & REDERIAKTIEBOLAG

Bruno Donner

 

Med detta köp förklarar jag mig härmed nöjd.

Ort och tid som ovan.

K.J. Lindkvist

Köpets avslutande och kontrahenternas egenhändiga namnteckningar bevittna:

Vittne 1 Vittne 2

 

 

Ägarförteckning 4 maj 1923: (Enligt uppgifter från Donald Karlsson):

 

1. Karl LindqvistSottunga12/100

2. Ossian ErikssonSottunga16/100

3. Gustav PetterssonSottunga10/100

4. John PetterssonSottunga 3/100

5. Konstantin PetterssonSottunga 2/100

6. John LindholmSottunga 4/100

7. Gustav ErikssonSottunga 3/100

8. Erik KarlssonSottunga14/100

9. Viktor KarlssonSottunga 2/100

10. Vilhelm ErikssonLumparland14/100

11. John ErikssonLumparland12/100

12. Emil FredrikssonLumparland 2/100

13. Viktor JohanssonLumparland 1/100

14. Karl HusellSaltvik 5/100