KÄLLOR

Sottungaskutor

 

KÄLLOR

 

Förord

 

Varje fartygs källor anges med en siffra inom parentes som referens till tabellen här nedan. Skuthistoriken varierar i omfång beroende på funnet källmaterial. Vissa skutor är beskrivna som mer eller mindre fullständiga skeppsporträtt med bilder och allt medan merparten återfunnits enbart från skeppslistor. Källorna och berättelserna är ibland svårtolkade och skildringarna stämmer inte alltid överens med varandra.

Har också haft nytta av egna minnesbilder efter min far Arthur Stenroos´ berättelser om skuttiden. Även min farfar Erik Gustav Karlsson var aktiv runt sekelskiftet 1900 i skutseglation och många av bilderna som återfinns i slutet på en del skuttexter kommer från hans hus Storkors i Sottunga. Har i möjligaste mån behållit språk och uttrycksformer från källmaterialet för att ge texterna autentisitet.

Ett särskilt tack vill jag rikta till Björn Rönnlöf från Sottunga som inte bara uppmuntrat mig utan också försett mig med bra källmaterial. Ett särskilt tack även till Britta Gustafsson som försett mig med bilder och annat skutmaterial från Skaje men framförallt Loggboken från galeasen Koitto ett ovärderligt tidsdokument från början av förra århundradet. Vill också tacka Donald Karlsson för sitt stora engagemang och inresse att leverera värdefulla uppgifter om skuttiden i Sottunga.

Har även fått material från Tännäs och Oskars.

Vill också tacka min hustru Barbro som redigerar bildmaterialet samt genomför sökningar på nätet i källa (14). För närvarande har sökningar i skeppslistorna, med några undantag, enbart gjorts i Ålandstidningen samt Ålands Sjöfartstidning fram till 1910.

 

Uppdateringar av skutdatabasen sker efterhand nya uppgifter om skutorna inkommer.

Lämna gärna synpunkter och uppgifter på email-adressen: f.stenroos@sottungaskutor.se

 

 

Sollentuna i februari 2014

Folke Stenroos

 

(1) Åländska skeppsporträtt i ord och bild av Lars Grönstrand

 

(2) Tolv åländska seglare av Lars Grönstrand

 

(3) Familjer & gårdar i Sottunga av Björn Rönnlöf

 

(4) Familjer & gårdar i Föglö, Håkan Skogö (inklusive Sottunga skeppslista 1785-1999 sammanställd av Markus Lindholm vid

Ålands museum)

 

(5) Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar av Lars G Soldéus

 

(6) Turkusteamers (Ångbåter i Åbo)

http://www.turkusteamers.com

 

(7) Mindre sjöfatrt i den åländska skärgården av Sixten Holmström

 

(8) Åbo Akademis bilddatabas, Spegeln

http://spegeln.abo.fi

 

(9) Branteviks marin museum i Skåne

http://www.branteviksmuseum.com

 

(10) Databas för finlands handelsflotta (obs. gäller endast åren 1921-1987)

http://kauppalaiva.nba.fi

 

(11) Furusunds tullstation, tulljournaler, Stockholms stadsarkiv

 

(12) Skeppsporträtt från segelsjöfartens slutepok av Folke Sjögren

 

(13) Den åländska segelsjöfartens historia av Georg Khåre

 

(14) Inskannade dagstidningar i Finland (t.o.m. 1910)

http://digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/query.html

 

(15) Galeasen Albanus: Ett åländskt skeppsbygge och dess historiska bakgrund av Per-Ove Högnäs och Jerker Örjans

 

(16) Sottungafartyg av Björn Rönnlöf

 

(17) Sjöhistoriska museet i Stockholm

 

(18) Svensk Sjöfarts Tidning 1974 nr 37

 

(19) Med folk och fisk över Ålands hav av Per-Ove Högnäs / Jeker Örjans

 

(20) Donald Karlsson, Ormklev

 

(21) Ålands Landskapsarkiv

 

(22) Britta Gustafsson, Skaje

 

(23) Tännäs arkiv

 

(24) Sottunga hemsida

 

(25) Tulljournaler, Åbo Stadsarkiv

 

(26) Fartyg och seglation i Brändö av Sture Gustafsson

 

(27) Journaler öfver uppburna förtjänstavgifter samt verkställda på- och afmönstringar inför Degerby Tullkammare 1897-1934

 

(28) Mönstringsrullor Mariehamns Sjömanshus

 

(29) Magistraten i Mariehamn

 

(30) Fartyg och seglation i Brändö av Sture Gustafsson

 

f.stenroos@sottungaskutor.se